އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އޮންލައިންކޮން މުދާ ވިއްކާ އަދި އައި-ޓީ އާގުޅުންހުރި މަސައްކަތްށް ކޮއްދެމުންދާ ފަރާތެކެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
  • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
  • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
  • އިންޓަރން
  • ކޮންޓްރެކްޓް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
  • ސިސްޓަމްގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުން