BIO BAGS MALDIVES

ވިއްސާރަދުނި
ޗާލުނަޔާމަގު
ހއ. ހޯރަފުށި

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ކަރުދާހާއި އޭގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން
  • ރަބަރާއި ޕްލާސްޓިކް އުފެއްދުން
  • އަތްތެރިމަސައްކަތާއި ސުވެނިއަރސް އުފެއްދުން
  • އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް
  • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
  • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި