Aeroworld (Pvt) Limited

Henveyru , H.Aagadhage, 6th Floor, Boduthakurufaanu Magu.
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

Aeroworld (Pvt) Limited is a private limited company, which was incorporated in April 1994. The main business of the company is as the General Sales Agent (GSA) for Saudi Arabian Airlines passenger ticket sales in Sri Lanka .

The company operates business through travel agents who are appointed as consolidators. All Saudi Arabian Airlines passenger tickets issued in Sri Lanka comes under this company. The office is centrally located in a main road about 4 Km from the city centre (Fort).

The main aim of Aeroworld (Pvt) Ltd is to project the image of its principal Saudi Arabian Airlines as the best and most sought after airline from Colombo to Middle East and beyond.

Saudi Arabian Airlines is the national carrier of the Kingdom of Saudi Arabia and it has a fleet of more than 100 aircrafts and flies to over 41 international destinations. Saudi Arabian Airlines has been operating directly to Sri Lanka for more than 20 years. Currently they operate four flights a week to the Saudi Arabia and to outward destinations

During Hajj and Umra Islamic pilgrimage season, more than 50% of the Sri Lankan pilgrims travel on Saudi Arabian Airlines to the holy cities. Saudi Arabian Airlines also flies to Europe , America , Africa and to South East Asia from its main international gateway airports.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ވައިގެދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް