ވަޒީފާތައް

15 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Alia Construction Pvt Ltd

MVR

Assistant Officer – HR

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Officer – HR

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

Alia Construction Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްމިން އޮފިސަރ (އަންހެން)

Alia Construction Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ - 17,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ - އެޗްއާރް

Alia Construction Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެކައުންޓްސް އެސިސްޓެންޓް

Alia Construction Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
6 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ލޭބަރަރ، މޭސަން، ކާޕެންޓަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
200 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެކައުންޓްސް އެސިސްޓެންޓް

Alia Construction Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ - އެޗްއާރް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮކިއޯމެންޓް އޮފިސަރ

Alia Construction Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް