ވަޒީފާތައް

25 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Ministry of Health

MVR

Laboratory Technologist - Maldives Food and Drug Authority

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Laboratory Technologist - Maldives Food and Authority

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Pharmaceutical Officer - Maldives Food and Drug Authority

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Public Health Programme Officer - Maldives Food and Drug Authority

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Procurement Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

Ministry of Health
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

Ministry of Health
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ+
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް