ވަޒީފާތައް

10 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: MAGNETRON MALDIVES PVT LTD

MVR

HVAC Technician

MAGNETRON MALDIVES PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 15,000 - MVR 18,000
3 weeks ago
View

Office Assistant

MAGNETRON MALDIVES PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 6,000 - MVR 10,000
1 Vacancy
3 months ago
View

Procurement Assistant

MAGNETRON MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales & Marketing Associate

MAGNETRON MALDIVES PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 5,000 - MVR 15,000
1 Vacancy
5 months ago
View

RO Technician

MAGNETRON MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Electrician

MAGNETRON MALDIVES PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 10,000+
8 months ago
View

Refrigeration Technician

MAGNETRON MALDIVES PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 10,000 - MVR 12,000
8 months ago
View

އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

MAGNETRON MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Admin & Finance Officer

MAGNETRON MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އިލެކްޓްރިޝަން

MAGNETRON MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް