ވަޒީފާތައް

54 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް

MVR

Request for Expressions of Interest - Project Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,550 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Request for Expressions of Interest - Project Coordinator

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
20,160 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Request for Expressions of Interest - Procurement Specialist

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
34,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Request for Expressions of Interest - Financial Management Specialist

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
34,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް