ވަޒީފާތައް

36 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: EURO MARKETING PVT LTD

MVR

Sales Assistant

EURO MARKETING PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
6 days ago
View

Sales Assistant

EURO MARKETING PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
6 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Assistant

EURO MARKETING PVT LTD
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
6 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Distribution Partner Specialist

EURO MARKETING PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
21,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Assistant

Expired
MVR 8,000+
1 Vacancy
1 month ago
View

އޮފީސް ކްލީނަރ

EURO MARKETING PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Assistant

EURO MARKETING PVT LTD
Male' City, Hulhule
Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
1 month ago
View

Sales Assistant

EURO MARKETING PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
1 month ago
View

Market Developer

EURO MARKETING PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 10,700+
1 Vacancy
1 month ago
View