ވަޒީފާތައް

48 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Indira Gandhi Memorial Hospital

MVR

Human Resource Officer

Expired
MVR 5,609+
1 Vacancy
1 year ago
View

Graphics Designer

Expired
MVR 5,610+
1 Vacancy
1 year ago
View

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,465 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އިމަޖެންސީ މެޑިިކަލް އެސިސްޓެންޓް

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,465 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް