ވަޒީފާތައް

3 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Maldives Institute of Technology

MVR

ޕާޓް ޓައިމް / ފުލް ޓައިމް އިންސްޓްރަކްޓަަރ

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕާޓް ޓައިމް / ފުލް ޓައިމް ލެކްޗެރަރ

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް ސަޕޯޓް އޮފިސަރ

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް