ވަޒީފާތައް

219 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: The Maldives National University

MVR

އެސިސްޓަންޓް ލައިބްރޭރިއަން - ތިނަދޫ ކެމްޕަސް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,276 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓަންޓް ލައިބްރޭރިއަން - ތިނަދޫ ކެމްޕަސް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,276 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,719 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
18,822 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސެކިއރިޓީ އޮފިސަރ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,710 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Library Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,303 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް
1 month ago
View

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - އެޗް.އާރު

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,718 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް