ވަޒީފާތައް

16 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: ލިންކްސާވް

MVR

Sales Marketing Officer

Linkserve
Male' City, Male'
Expired
MVR 8,000 - MVR 10,000
1 Vacancy
1 week ago
View

Marketing Executive

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Operations Coordinator

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Service Officer

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Service Officer

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Account Manager

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެކައުންޓް މެނޭޖަރ

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Service officer (Hulhumale)

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Service Officer

Expired
MVR 7,500+
1 Vacancy
3 months ago
View

Customer Service Officer

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް