ވަޒީފާތައް

4 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: ލޫއާއު ބީޗް އިން، މޯލްޑިވްސް

MVR

ފްރަންޓް އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް - ނައިޓް އޮޑިޓަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,500 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފްރަންޓް އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,500 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ރޫމް އެޓްންޑަންޓް އަދި ވެއިޓަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,600 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ބޯޓް ކެޕްޓަން / އެކްސްކާޝަން މެނޭޖަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް