ވަޒީފާތައް

64 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Tree Top Hospital

MVR

MEDICAL OFFICER (MALDIVIAN)

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
1 month ago
View

MEDICAL SERVICES DIRECTOR

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
1 month ago
View

SENIOR REVENUE ASSURANCE EXECUTIVE (HEAD CASHIER)

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

CONTACT CENTRE EXECUTIVE

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
4 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

IT ENGINEER

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

FOOD ATTENDANT

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

STEWARD (FOOD SERVICES)

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
Not Specified
1 Vacancy
2 months ago
View

HANDYMAN

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
Not Specified
1 Vacancy
3 months ago
View

Chef De Partie

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

CONTACT CENTRE EXECUTIVE

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
Expired
Not Specified
1 Vacancy
3 months ago
View