ވަޒީފާތައް

284 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Tree Top Hospital

MVR

Human Resource Executive (Employee Relations) އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ފްރަންޓް އޮފީސް އެގްޒެކެޓިވް އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
10 ހުސް މަޤާމް
7 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Director of Nursing އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
7 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓް އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
10 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Chief Pharmacist އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
10 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓް އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
10 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެސިސްޓެންޓް ރިސީވިންގް މެނޭޖަރ އައު

Tree Top Hospital
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

CONTACT CENTER EXECUTIVE Expiring Soon

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
17 hours left
MVR 0+
1 Vacancy
6 days ago
Apply Now

DRIVER Expiring Soon

Tree Top Hospital
Male' City, Hulhumale'
17 hours left
MVR 0+
1 Vacancy
6 days ago
Apply Now

Medical Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް