ވަޒީފާތައް

6 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Ministry of Agriculture and Animal Welfare

MVR

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,398 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,397 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
3 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,398 ރުފިޔާ+
3 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް ޕްލާންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,540 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޑިރެކްޓަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,408 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް