ވަޒީފާތައް

11 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: BROTHERHOOD INVESTMENT PVT LTD

MVR

އެޑްމިން އެންޑް އެޗްއާރ އޮފިސަރ

BROTHERHOOD INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޭޝިއަރ

BROTHERHOOD INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޭޝިއަރ - ފިރިހެން

BROTHERHOOD INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޯލް ސެންޓަރ އެޖެންޓް

BROTHERHOOD INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 9,999 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޭޝިއަރ

BROTHERHOOD INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
8 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Cashier

Expired
MVR 6,500 - MVR 10,000
1 Vacancy
8 months ago
View

ސޭލްސް އެސިސްޓަންޓް

BROTHERHOOD INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
6 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޭޝިއަރ

BROTHERHOOD INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޗް.އާރ އެސިސްޓެންޓު

BROTHERHOOD INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޭޝިއަރ

BROTHERHOOD INVESTMENT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
4 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް