ވަޒީފާތައް

314 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް

MVR

ޑްރައިވަރ، އެސް.އެސް 2 އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
3,470 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

ރިސާރޗް އެނަލިސްޓް

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
20,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

ލީގަލް ކޮންސަލްޓެންޓް

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
30,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,035 ރުފިޔާ+
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Project Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,550 ރުފިޔާ - 20,160 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް