ވަޒީފާތައް

272 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް

MVR

6 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ، އެމް.އެސް 1

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
6 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން، އެމް. އެސް. 2

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,035 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް