ވަޒީފާތައް

9 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: RAF COMPANY PVT LTD

MVR

އެޗް އާރ އެންޑް އެޑްމިން އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

RAF COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެޗް އާރ އެންޑް އެޑްމިން އޮފިސަރ

RAF COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޗް އާރ އެންޑް އެޑްމިން އޮފިސަރ

RAF COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

RAF COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރު އެސިސްޓެންޓް

RAF COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޗް އާރ އެންޑް އެޑްމިން އޮފިސަރ

RAF COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,500 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޗް އާރ އެންޑް އެޑްމިން އޮފިސަރް

RAF COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޗް އަރ އެންޑް އެޑްމިން ސަޓާފެއް ހޯދުމަށް

RAF COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޗް އަރ އެންޑ އެޑްމިން އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް

RAF COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް