ވަޒީފާތައް

9 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Indira Gandhi Memorial Hospital

MVR

Administrative Officer އައު

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
4,465 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Consultant in Medicine މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 18 ގަޑިއިރު
30,990 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
6 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޑިރެކްޓަރ (އިންޓަރނަަލް އޮޑިޓަރ)

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,835 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,035 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,035 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

Indira Gandhi Memorial Hospital
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,465 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް