ވަޒީފާތައް

2 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: ANOX PVT LTD

MVR

އެކި އެކި ސައިޓު ތަކުގަ ވޯކު ކުރާނެ ލޭބަރުން ބޭނުން ވެޖެ.

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ހަފްތާ
6,500 ރުފިޔާ+
5 ހުސް މަޤާމް
5 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ފުލް ޓައިމް ފިނިސިން ކާޕެންޓާ އެއް ބޭނުން ވެޖެ.

ANOX PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ހަފްތާ
7,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
5 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް