ވަޒީފާތައް

181 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: The Maldives National University

MVR

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ އައު

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
27,616 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,594 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
6 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,719 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,719 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ ރިސަރޗް ފެލޯ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
41,011 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ލެކްޗަރަރ / އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

The Maldives National University
އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
27,616 ރުފިޔާ - 31,069 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓަންޓް ލެކްޗަރަރ

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
24,353 ރުފިޔާ+
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ލެބޯޓްރީ ޓެކްނީޝަން

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,337 ރުފިޔާ+
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,595 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,595 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް