ވަޒީފާތައް

25 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: X Grid Pvt Ltd

MVR

Junior Interior Designer

X Grid Pvt Ltd
Male' City, Male'
3 days left
MVR 8,000 - MVR 10,000
1 Vacancy
2 weeks ago
Apply Now

Interior Designer

X Grid Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ - 14,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Assistant Admin

X Grid Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Bookkeeper

X Grid Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
11,000 ރުފިޔާ - 14,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Assistant Bookkeeper

X Grid Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Bookkeeper

X Grid Pvt Ltd
Male' City, Male'
Expired
MVR 11,000 - MVR 14,000
1 Vacancy
4 months ago
View

Assistant Architect

X Grid Pvt Ltd
Male' City, Male'
Expired
MVR 8,000 - MVR 14,000
1 Vacancy
4 months ago
View

Site Supervisor

X Grid Pvt Ltd
Male' City, Male'
Expired
MVR 8,000 - MVR 12,000
1 Vacancy
4 months ago
View

Assistant Admin

X Grid Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Interior Designer

X Grid Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 14,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް