ވަޒީފާތައް

2 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Banyan Tree Maldives Vabbinfaru

MVR

Receiving Officer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Banyan Tree Maldives Vabbinfaru
ކ. ވަށްބިންފަރު
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
5,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Resort Host

1 week left
MVR 10,794+
1 Vacancy
2 weeks ago
Apply Now