ވަޒީފާތައް

1 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: BEST DIVES PVT LTD

MVR

Data Entry Assistant މުއްދަތު ހަމަވަނީ

BEST DIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
5 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް