ވަޒީފާތައް

2 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: MAPS Maldives Pvt Ltd

MVR

Student Service Executive އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
9,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް

Student Service Executive އައު

MAPS Maldives Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
3,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް