ވަޒީފާތައް

3 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: M7 PRINT PVT LTD

MVR

TECHNICIAN/OPERATOR OFFSET PRESS

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
7,000 ރުފިޔާ - 9,998 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Sales Officer

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 މަސް
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

LAYOUT ARTIST (FULLTIME)

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް