ވަޒީފާތައް

2 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Smart Island Solutions Pvt Ltd

MVR

Front Service Crew މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Smart Island Solutions Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
8,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Front Service Crew

Smart Island Solutions Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
5,000 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް