ވަޒީފާތައް

1 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD

MVR

ކޭޝިއަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
4 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް