ވަޒީފާތައް

7 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް

MVR

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އެމް. އެސް 1) އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
5,610 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
7 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Request for Expressions of Interest - Project Manager އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
30,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Request for Expressions of Interest - Project Officer އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
17,550 ރުފިޔާ - 20,160 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Request for Expressions of Interest - Monitoring and Evaluation Specialist އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
20,880 ރުފިޔާ - 24,030 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Request for Expressions of Interest - Communications, Environmental and Social Safeguard Specialist އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
25,020 ރުފިޔާ - 28,799 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް