ވަޒީފާތައް

2 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Bank of Maldives

MVR

Senior Credit Officer New

Bank of Maldives
Male' City, Male'
3 days left
MVR 0+
1 Vacancy
1 hour ago
Apply Now

Contact Centre Agent - Hulhumale މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 14 ގަޑިއިރު
11,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް