ވަޒީފާތައް

1 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Transparency Maldives

MVR

Senior Project Coordinator (CLIMATE) މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Transparency Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ދުވަސް
20,470 ރުފިޔާ - 21,650 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް