ވަޒީފާތައް

4 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް

MVR

ސީނިއަރ ޕްރޮގްރާމް އެސޯސިއޭޓް އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 4 ދުވަސް
7,500 ރުފިޔާ - 12,750 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
5,610 ރުފިޔާ - 10,360 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޕްރޮގްރާމް ސެކްރެޓަރީ އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
6,000 ރުފިޔާ - 10,750 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެސޯސިއޭޓް ކައުންސެލް އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
10,500 ރުފިޔާ - 17,975 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް