ވަޒީފާތައް

3 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: MARINE VIBE PVT LTD

MVR

Sales Representative

MARINE VIBE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Accounts & Admin Officer

MARINE VIBE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Assistant Store keeper

MARINE VIBE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް