ވަޒީފާތައް

1 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: The Maldives National University

MVR

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ އައު

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 6 ދުވަސް
27,616 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް