ވަޒީފާތައް

5 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: The Maldives National University

MVR

ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ - ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް އައު

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
43,414 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

ޑީން- ކޮލެޖް އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ސައިންސަސް އައު

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
43,414 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

ލެކްޗަރަރ އައު

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
31,069 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އައު

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
12,719 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ - އެޑިއުކޭޝަނަލް ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އެކްސަލަންސް

The Maldives National University
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
40,414 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް