ވަޒީފާތައް

3 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: ލިންކްސާވް

MVR

Customer Service Officer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 13 ގަޑިއިރު
7,500 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
5 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Customer Service Officer ( Hulhumale') މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 13 ގަޑިއިރު
7,500 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
5 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Data Processing Officer މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ލިންކްސާވް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 13 ގަޑިއިރު
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
6 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް