Furniture and Shuttering Carpenter expired

Job Description

މަޤާމް:

 ފަރނީޗަރ & ޝަޓަރިން ކާޕެންޓަރ    

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ޝަރުތުތައް:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓް ތަކުގައި އުޅެ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 05 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުމާއެކު އަޚްލާޤް ރަނގަޅު، ސިއްހަތު ރަނގަޅު މީހަކުކަމުގައިވުން. އަދި ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޤާބިލް މީހަކުކަމުގައިވުން.

ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްގައި ޝަތަރިންގ ހެދުމާއި، ފާރނީޗަރ ގެ މަސައްކަތް.

މަހު މުސާރަ:

7،000-8000 ރ އާއި ދެމެދު.

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްRequired Documents

  • ID Copy
  • CV
  • Education Certificates
  • Experience Letters

Salary
MVR 7,000.00 - MVR 8,000.00

Minimum years of experience
5 Years

Minimum qualification
Not specified

Location
B. Hithaadhoo

Vacancies
1

Employment Type
Full-Time

Field of work
Engineering, Manufacturing and Construction

Skills Required
Not specified

Field of work
Not specified

Applicable Industries

  • Construction of buildings
  • Specialized construction activities
Applicable Occupations

  • Carpenter
  • Carpenter, Shuttering
  • Furniture Carpenter
Published On
5 Oct 2020 03:11PM
Expired On
21 Oct 2020 04:43PM

Similar Jobs