Construction Site Supervisor expired

Job Description

މަޤާމް:

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓް ސްޕަވައިޒަރ                                                    

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ޝަރުތުތައް:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓް ތަކުގައި އުޅެ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 05 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުމާއެކު އަޚްލާޤް ރަނގަޅު، ސިއްހަތު ރަނގަޅު މީހަކުކަމުގައިވުން.

ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓް ގެ ހުރިހާކަމެއް ބަލަހައްޓާ، ސަލާމަތީކަންކަމަށް އިސްކަންދީގެން ހަމަޖެހިފައިވާ މިންގަޑާއި އެއްގޮތަށް ރާވާ ހިންގުން. ޓީމުގެ މަސައްކަތްތައް ތާވަލުކޮށް ހިންގުން.

މަހު މުސާރަ:

8،000 ރ އާއި ދެމެދު.

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްRequired Documents

  • ID Copy
  • CV
  • Education Certificates
  • Experience Letters

Salary
MVR 8,000.00

Minimum years of experience
5 Years

Minimum qualification
Not specified

Benefits

  • Food + Accommodation

Location
B. Hithaadhoo

Vacancies
1

Employment Type
Full-Time

Field of work
Engineering, Manufacturing and Construction

Skills Required
Not specified

Field of work
Not specified

Applicable Industries

  • Construction of buildings
  • Specialized construction activities
Applicable Occupations

  • Engineer, Site
  • Manager, Site
  • Supervisor, Site
Published On
5 Oct 2020 02:49PM
Expired On
21 Oct 2020 04:44PM

Similar Jobs