Construction Labour expired

Job Description

މަޤާމް:

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޭބަރ    

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

02

ޝަރުތުތައް:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓް ތަކުގައި އުޅެ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 03 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުމާއެކު އަޚްލާޤް ރަނގަޅު، ސިއްހަތު ރަނގަޅު މީހަކުކަމުގައިވުން. އަދި ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޤާބިލް މީހަކުކަމުގައިވުން.

ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްގައި ރާނާ ސިމެންތި ޖަހާ މީހުނަށް އެހީތެރިވުމާއެކު، ސައިޓް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުން

މަހު މުސާރަ:

7،000-8000 ރ އާއި ދެމެދު.

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓް

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްRequired Documents

  • ID Copy
  • CV
  • Education Certificates
  • Experience letter

Salary
MVR 7,000.00 - MVR 8,000.00

Minimum years of experience
3 Years

Minimum qualification
Not specified

Location
B. Hithaadhoo

Vacancies
2

Employment Type
Full-Time

Field of work
Engineering, Manufacturing and Construction

Skills Required
Not specified

Field of work
Not specified

Applicable Industries

  • Construction of buildings
  • Specialized construction activities
Applicable Occupations

  • Labourer, construction
Published On
5 Oct 2020 03:17PM
Expired On
21 Oct 2020 04:43PM

Similar Jobs