ވަޒީފާތައް

ވެއިޓަރު މުއްދަތު ހަމަވެފައި

DEVOUP
މުސާރަ
6,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
7
ރަށް
ށ. މިލަންދޫ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ރެސްޓޯރެންޓް ވެއިޓަރ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޕްރައިމެރީ ތަޢުލީމު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • އައި.ޑީ ކާޑް
  • އެޑިޔުކޭޝަން ސެޓްފިކެޓް
  • ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2022