ވަޒީފާތައް

Sales Girls މުއްދަތު ހަމަވެފައި

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

.3A Beauty Shop is seeking potential candidates for below vacant positions

Sales Girls (Local)

No.Vacancy: 3

Work location: AAA Beauty Shop (Male’)

Core Duties & Requirements

 • Greet customers
 • Help customers find items in the shop
 • Check for stock at other branches or order requested stock for customers
 • Provide customers with information about items
 • Elevate complaints to Shop Manager
 • Keep track of inventory

Candidate Profile

 • Qualification: Minimum O Level
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Minimum one-year experience in a similar field will be an added advantage
 • Computer knowledge

Compensation & Benefits

 • Salary:MVR 5,000 - MVR 7,000

Interested candidates can send your CV to [email protected]. Only shortlisted candidates will be notified

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް / ސެޓްފިކެޓް 3
ޢުމުރު
18 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • ID card
 • Educational Certificates
 • Experience letters

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ފޭރާމާއި ފައިވާނުގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް ޕަރސަން، ޝޮޕް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
 • މޯޓިވޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
8 މޭ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
21 މޭ 2022