ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Job Openings! 
We are looking for enthusiastic & dedicated individuals to join our team.
-----------------------------------------------------------------------
SALES AND MARKETING ASSISTANT
Responsibilities: Set up meetings with potential clients and listen to their wishes and concerns
Gather feedback from customers or prospects and share with internal teams• Collaborate with team members to achieve better results
Negotiate/close deals and handle complaints or objections
Participate on behalf of the company in exhibitions or conferences
Ensure the availability of stock for sales and demonstrations
Create frequent reviews and reports with sales and financial data
Prepare and deliver appropriate presentations on products and services
Actively seek out new sales opportunities through cold calling, networking and social media
Conduct market research to identify selling possibilities and evaluate customer needs
Requirements:
Diploma and above in marketing field 
2+ years of experience in marketing
Thorough understanding of marketing and negotiating techniques
Aptitude in delivering attractive presentations
Excellent knowledge of MS Office
Fast learner and passion for sales
Hands-on experience with CRM software is a plus.
Salary: 8,000 - 15,000 
-----------------------------------------------------------------------
Apply before 20th May 2021
For more information contact 7790989 
Interested candidates may send their CV, Certificates, and ID copy via email: [email protected]
www.echesconsultancy.com

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV, Certificates, ID Card Copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
14 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
ހުށަހެޅުމަށް