ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
4,600 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
4
ރަށް
ވ. ފުލިދޫ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
4,600 ރުފިޔާ+
10% ސާވިސް ޗާރޖް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ރޫމް އެޓެންޑަންޓް ކަން ކުރުމާއި އެކު ރެސްޓޯރަންޓް / ކެފޭގެ ވެއިޓަރުކަން ކުރުން. ގެސްޓްހައުސްގެ ގެސްޓުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމުގައި އެހީތެރިވުން. އަދި ގެސްޓުންނަށް ކަމޭހިތުމާއެކު ހިދްމަތްދޭނެ މީހަކަށް ވުން.  ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ބަހުރުވަ ބޭނުންކުރަން އިނގުން އެއީ އިތުރަށް ޕްއިންޓް ލިބޭނެ ކަމެވެ.

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 30 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ސީ. ވީ (ކައިކިޔުލަމް ވީޓާ)
 • ތަޢުލމީ ފެންވަރު އޯ. ލެ.ވެެލް އިންތިހާނުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ، އިންގިރޭސިން ފާސްވެފައިވުން
 • އިތުރު އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތް ތަކުން ލިބިފައިވާ ސެޓިފިކެޓް
 • މަސައްކަތު ދާއިރާއިން ލިބިފައިނާ ތަޖުރިބާ / ރެފަރަން ސިޓީ އާއި އެކު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އެހެނިހެން ކާބޯ ތަކެތި އުފެއްދުން
 • ގެސްޓް ހައުސް- ދިވެހިންނަށް
 • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
މަޤާމްތައް
 • ސްޓާފް ރެސްޓޯރެންޓް ވެއިޓަރ
 • ވެއިޓަރ
 • ސްޓިވާރޑް ހައުސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކާބޯތަކެތީގެ ސާފުތާހިރުކަން
 • ހައުސްކީޕިންގ ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
30 އޭޕްރީލު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
7 މޭ 2021