ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
12,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Actively engage with customers to understand their needs and preferences, offering personalized product recommendations and styling advice.
 • Proactively approach customers on the sales floor to promote featured products, promotions, or special events, driving sales and enhancing customer satisfaction.
 • Participate in regular sales training sessions to stay updated on product knowledge, sales techniques, and company policies, ensuring consistent and effective sales performance and achieving targets
 • Process sales transactions accurately and efficiently at the cashier
 • Provide friendly and attentive customer service in-store, and facilitating in-store experiences
 • Ensure a pleasant shopping experience and maintain store ambiance
 • Assist in fulfilling online orders and coordinating with couriers
 • Record inventory levels and perform stock counts as needed
 • Address customer inquiries and resolve complaints via email, phone, and social media
 • Maintain visually appealing shop displays to showcase products effectively
 • Ensure cleanliness and organization throughout the store
 • Perform end-of-day register closure and cash settlement duties
 • Packing and restocking

Requirements & Qualifications

 • Bachelor's Degree in any field
 • Excellent written English and conversational English / Dhivehi to handle international and local customers
 • Strong initiative and willingness to learn in a dynamic, new environment
 • Positive "can-do" attitude with a proactive approach to tasks
 • Exceptional attention to detail to maintain the store's standards
 • Flexibility to adapt to changing priorities and tasks in a startup setting
 • A passion for the products and lifestyle offered by the boutique
 • Reliable and punctual with a commitment to fulfilling duties diligently
 • Exceptional attention to detail to maintain the store's standards

Terms of employment

  • 5.5 day working week; Includes at least one weekend day and some evening shifts 
  • AM Shift: 9:30 am to 6:30pm 
  • PM Shift: 1:30pm to 10:30pm

How to apply

Please submit your CV / Resume with your earliest availability to [email protected]. Shortlisted candidates will be notified via email. 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • National Id Card

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ޖޫން 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 ޖޫން 2024
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް