ވަޒީފާތައް

ޕާޗެސިން މެނޭޖަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

EQUICS PVT LTD
މުސާރަ
13,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
13,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Responsibilities

• Monitor stock levels and identify purchasing needs

• Research potential vendors

• Track orders and ensure timely delivery •

Update internal databases with order details (dates, vendors, quantities, discounts)• 

Conduct market research to identify pricing trends• 

Evaluate offers from vendors and negotiates better prices •

Prepare cost analyses• 

 Maintain updated records of invoices and contracts• 

 Follow up with suppliers, as needed, to confirm or change orders• 

 Liaise with warehouse staff to ensure all products arrive in good condition•

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ
ޢުމުރު
25 އަހަރު - 35 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • -ވަނަވަރު
  • -ކިޔެވުމުގެ ސަނަދު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
  • މެނޭޖަރ، ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް
  • ސަޕްލައި އެންޑް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން މެނޭޖަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
21 އޭޕްރީލު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 އޭޕްރީލު 2021