ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
3,500 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
3,500 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Job Openings! 
We are looking for enthusiastic & dedicated individuals to join our team.

-----------------------------------------------------------------------

MARKETING INTERNS
Ideal for school & college leavers
NO Work Experience Required
A stipend of MVR 3500 per month during the internship
Training and certifications fees covered
Training on Leading software’s and latest information Technology
Possibility of a full-time job offer after successful completion of the internship
Full-time job offer salary will be around MVR 10,000 to MVR 15,000
Duration- 6 Months
Limited Slots 
-----------------------------------------------------------------------
Apply before 20th May 2021
For more information contact 7790989 
Interested candidates may send their CV, Certificates, and ID copy via email: [email protected]
www.echesconsultancy.com

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV, Certificates, ID Card Copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
14 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
ހުށަހެޅުމަށް