ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Candidate Profile

GCE O/L including Maths & English

Certificate/Diploma in Human Resource Management

Experience in the similar capacity will be added advantage

Good Interpersonal skills and coordination

Excellent communication skills in Dhivehi & English

Job Profile

Facilitate and contribute for HR & Administration function of the organization in order to achieve set KPIs.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް / ސެޓްފިކެޓް 3

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Photo Graph
 • CV
 • Education Certificates
 • Employment Reference Letters
 • ID Card Copy
 • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އެއްގަމު ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ވައިގެދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ގުދަންކުރުމުގެ ޚިދުމަތް (ވެއަރ ހައުސިންގ)
 • ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ޖޫނިއަރ އެގްޒަކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 މޭ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
13 މޭ 2022