ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
5,500 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ވ. ފުލިދޫ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,500 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
10% ސާވިިސް ޗާރޖް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ފްރަންޓް އޮފީން އެސިސްޓަންޓް އެއްގެ ގޮތުގައި ގެސްހައުސްގައި ތިބެން ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން ގެ ރޫމް ޗެކިން، ޗެކްއައިޓް މެނޭޖް ކުރުރުމުގެ އިތުރުން ގެސްޓް ޓްރާންސްފަރ، އެކްސްކާރޝަން ، ހައުސްކީޕިންގެ ރިކްވެސްޓް ނެގުން، އަދި މިނޫންވެސް ފްރަންޓްއޮފީސް މެނޭޖުކުރުގައި ހިނގާނެ އެހެން މަސައްކަތްތަށް. އަދި ގެސްޓް ރެޒަވޭޝަން ބެލެހެއްޓުމާއި  ބުކިންގް އެންކުއަރީ މެނޭޖްކުރުމާއި، އަދި ބިލިންގް މެނޭޖުކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ނައިޓް އޯޑިޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ދުވަހުގެ ހުރިހާ ބިލިން ސިސްޓަމަށް އެންޓާކުރުމާއި ނައިޓް ޑިއުޓީ ގައި ފްރަންޓްއޮފީސް އަދި ގެސްޓްހައުސް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 36 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV and Biodata
 • Educational qualification and certifications
 • Work Experience in the relative field will be a bonus, worked places and reference letters
 • Extra curricular activity qualification and certification

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ގެސްޓް ހައުސް- ދިވެހިންނަށް
 • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
މަޤާމްތައް
 • ނައިޓް އޮޑިޓަރ
 • ފްރަންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކައުންޓިންގ ސްކިލްސް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • ބިލިންގ
 • ފައިނޭންސް
 • ފައިނޭންޝަލް ލިޓްރަސީ އަދި ބުކްކީޕިންގ
 • ގެސްޓްހައުސް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުނަރު
 • ރެކޯޑް ކީޕިންގ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
30 އޭޕްރީލު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
7 މޭ 2021