ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
5,500 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ވ. ފުލިދޫ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,500 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
10% ސާވިސް ޗާރޖު
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ފްރަންޓް އޮފީން އެސިސްޓަންޓް އެއްގެ ގޮތުގައި ގެސްހައުސްގައި ތިބެން ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން ގެ ރޫމް ޗެކިން، ޗެކްއައިޓް މެނޭޖް ކުރުރުމުގެ އިތުރުން ގެސްޓް ޓްރާންސްފަރ، އެކްސްކާރޝަން ، ހައުސްކީޕިންގެ ރިކްވެސްޓް ނެގުން، އަދި މިނޫންވެސް ފްރަންޓްއޮފީސް މެނޭޖުކުރުގައި ހިނގާނެ އެހެން މަސައްކަތްތަށް. 

އަދި ގެސްޓް ރެޒަވޭޝަން ބެލެހެއްޓުމާއި  ބުކިންގް އެންކުއަރީ މެނޭޖްކުރުމާއި، އަދި ބިލިންގް މެނޭޖުކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 30 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ސީ. ވީ (ކައިކިޔުލަމް ވީޓާ)
 • ތަޢުލމީ ފެންވަރު އޯ. ލެ.ވެެލް އިންތިހާނުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ، އިންގިރޭސިން ފާސްވެފައިވުން
 • އިތުރު އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތް ތަކުން ލިބިފައިވާ ސެޓިފިކެޓް
 • މަސައްކަތު ދާއިރާއިން ލިބިފައިނާ ތަޖުރިބާ / ރެފަރަން ސިޓީ އާއި އެކު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ގެސްޓް ހައުސް- ދިވެހިންނަށް
 • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
މަޤާމްތައް
 • ފްރަންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރ
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބިލިންގ
 • ކޮންފްލިކްޓް ރިޒޮލިއުޝަން / މައްސަލަ ހައްލުކުރުން
 • ފައިނޭންސް
 • ގެސްޓްހައުސް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުނަރު
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
30 އޭޕްރީލު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
7 މޭ 2021