ވަޒީފާތައް

Delivery boy މުއްދަތު ހަމަވެފައި

AX CAPITAL
މުސާރަ
6,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
Petrol MVR 500.00
Other allowances MVR 1000.00
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for an energetic Maldivian to be part of our delivery team for this bakery. Interested parties please contact 9118981 or 9882842 for an interview and more details

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ސާނަވީ ތަޢުލީމު
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 35 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • National ID card
  • Police clearence
  • CV

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް
މަޤާމްތައް
  • ޑެލިވަރީ ބޯއި
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
23 ޖޫން 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ޖޫން 2022